Zákony a smernice

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. („zákon“) stanovuje podmienky poskytovania ochrany jednotlivcom v pracovnoprávnom alebo podobnom vzťahu v súvislosti s nahlásením kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (označovanej ako „protispoločenská činnosť“). Taktiež upravuje práva a povinnosti oznamovateľov týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a ďalšie súvisiace aspekty.

Oznámenie predstavuje odovzdanie skutočností alebo informácií o činnosti, považovanej za protispoločenskú, ktoré jednotlivec získal v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo iného podobného vzťahu. Pri tomto procese sa predpokladá, že oznamovateľ koná v dobrej viere a je presvedčený o tom, že tieto informácie majú potenciál ohroziť verejný záujem, hospodárenie alebo dobrú povesť poskytovateľa sociálnych služieb.

Kvalifikované oznámenie je také, ktoré prispieva alebo môže prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, a to buď prostredníctvom identifikácie, alebo usvedčenia jej páchateľa. V súlade s uvedeným zákonom, poverená osoba zodpovedná za plnenie povinností zamestnávateľa v tomto kontexte je Mgr. Peter Krošlák.

Oznámenie je možné podať:

 1. elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@moj-domov.sk ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 2. poštou zaslanou na adresu:

MÔJ DOMOV Zaradenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 2618/66, 955 01 Topoľčany;

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“, takto doručené a označené podanie, musí byť bez jeho otvorenia bezodk1adne doručené zodpovednej osobe;

 1. poštou zaslanou štatutárnemu zástupcovi MD ZSS, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK RIADITEĽA/RIADITEĽKY MD ZSS – NEOTVÁRAŤ“; spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť’ len v prípade, ak oznámenie smeruje proti zodpovednej osobe;
 2. ústnym podaním, oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania; zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia (Príloha č. 4), pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

Podľa ustanovení § 10 odsek 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnávateľ vydal interný predpis, v ktorom detailne upravuje postupy týkajúce sa:

 1. podávania oznámení,
 2. overovania oznámení a práv príslušnej osoby pri kontrole oznámení,
 3. zachovávania tajomstva identít oznamovateľa a dotknutej osoby,
 4. evidencie oznámení podľa § 11 odsek 1,
 5. informovania oznamovateľa o výsledkoch overenia jeho oznámenia,
 6. spracovania osobných údajov uvedených v oznámení,
 7. prijímania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri overovaní oznámení a komunikácie s oznamovateľom v súvislosti s týmito opatreniami,
 8. prijímania opatrení proti prekážaniam pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach „Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov: https://www.oznamovatelia.sk/

Scroll to Top Skip to content