Sociálna starostlivosť

Každému obyvateľovi poskytujeme primeranú podporu a pomoc podľa jeho skutočných potrieb s využitím vlastného potenciálu. V spolupráci s obyvateľmi hľadáme taký druh a mieru podpory, aby mohli viesť čo najsamostatnejší život a zvýšiť tak kvalitu svojho života. Podporujeme aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručností a tvorivosti na základe individuálneho prístupu k obyvateľom.

Vypočuť si časť stránky

Sociálnou rehabilitáciou

vedieme obyvateľov k svojpomoci, k obnoveniu dôvery vo vlastné schopnosti, sociálnej komunikácii, pocitu spolupatričnosti. Zameriavame sa na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, s maximálnym využitím vlastných zdrojov a potenciálu.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby v rámci sociálnej rehabilitácie využívame aj formy:
     sebeudržovacia terapia - podpora samostatnosti v bežných, denných činnostiach
bazálna stimulácia - podnecovanie telesnej a zmyslovej zložky človeka
muzikoterapia - liečba hudbou
práca s farbami - precvičovanie jemnej motoriky
     ergoterapia  - pracovná činnosť
     pohybová terapia - využívanie pohybu
kognitívna rehabilitácia - tréning pamäte.

Pohybová rehabilitácia a fyzioterapia

sa prelína so všetkými oblasťami poskytovaných služieb, je súčasťou tak sociálnej rehabilitácie, ako aj ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj záujmovej činnosti. Sme hrdí, že môžeme našim obyvateľom poskytovať odbornú zdravotnú rehabilitáciu priamo v zariadení prostredníctvom fyzioterapeutov.

Záujmová činnosť

cieľom záujmovej činnosti je zmysluplné využívanie voľného času. Vychádza zo záujmov a potrieb obyvateľov, realizuje sa formou rôznych voľno-časových, kultúrnych, spoločenských, športových, duchovných a rekreačných aktivít.

Obľúbené sú výlety, turistika a zber húb.

Obyvatelia oceňujú aj organizované zdravotné prechádzky spojené s nákupmi, posedením v kaviarni, cukrárni.

Zameriavame sa na oblasti záujmovej činnosti podľa potrieb prijímateľov:
-domový parlament formou spolu správy zariadenia
-hudba a spev – muzikoterapeutické skupiny HaRmóniA (HRA), aktívna a pasívna činnosť v rámci hudobnej záujmovej činnosti.
-spevácko-dramatický súbor DOMOVNÍČEK
-redakčná rada a vydávanie interného časopisu MôJ DOMOV
-vysielanie interného rozhlasového štúdia
-práca v tvorivej dielni PINOKIO
-výtvarná činnosť, činnosť šikovných rúk, DomAteliéR, organizovanie výstav ručných prác

-uspokojovanie duchovných potrieb
-využívanie služieb chránených dielní, pracovísk. Podporujeme zamestnávanie obyvateľov v chránených pracoviskách:
    -Knižnica zariadenia
    -Posilňovňa „Pohybom ku zdraviu“
  -Krúžky varenia, pečenia, zavárania v „Uvar si sám“
-spoločenské hry a súťaže v spoločenských hrách
-literárna, poznávacia, vedomostná činnosť a kognitívna rehabilitácia
-pohybová, športová, relaxačná
-pracovná činnosť, skrášľujeme areál- okopávanie, hrabanie, zametanie, polievanie, vysýpanie košov, zbieranie odpadkov, v areáli máme k dispozícii políčko, kde si obyvatelia majú možnosť dopestovať zeleninu.
-preventívna a osvetová činnosť
-premietanie filmov, DVD a CD, kinematografia
-kultúrno-spoločenská, spoločenské stretnutia a posedenia z príležitosti životných jubileí a významných udalostí. V rámci udržiavania tradícií organizujeme zábavy pri príležitosti Fašiangov, Stavania a Váľania mája, Októbra, mesiaca úcty k starším, Katarínsku zábavu.
Tiež organizujeme akciu Dožinky, Varenie gulášu, kapustnice, Opekačku, oslavu Mikuláša, spoločnú Štedrú večeru.
-realizujeme aktivity v rámci komunitnej spolupráce - Vystúpenia detí a študentov, seniorov z Denných centier pri príležitosti sviatkov ku Dňu žien, matiek, mesiaca úcty k starším, Vianoc
- výlety do prírody, kultúrne pamiatky - organizujeme v mesiacoch máj až september
-organizovanie a účasť na súťažiach (vedomostných, športových, hudobných, zábavných) a pod. Zúčastňujeme sa na akciách organizovaných aj inými Zariadeniami sociálnych služieb. Naše zariadenie organizuje s účasťou iných zariadení súťaž Biblická olympiáda, Šejker, Stolnotenisový turnaj
-adiktologická skupina - prevencia a vedenie k liečbe závislostí
-sebapoznávacia skupina s psychológom - uvedomovanie si vlastných pocitov, prežívania, ako riešiť ťažké situácie, ako komunikovať a učenie ako ovládať svoje pocity a emócie.

Obyvatelia reprezentujú naše zariadenie a v neposlednom rade aj seba svoj talent na rôznych podujatiach - Výstava ručných prác, Spevácke vystúpenia.
Atraktívnym je pre prijímateľov sociálnych služieb aj počítačový krúžok.
Novinkou je aktivita Hodinka krásy, kde sa dámy skrášľujú a precvičujú tvárovú gymnastiku.

Škála ponúkaných aktivít je rôznorodá.

„Všetko, vrátane zdravia, závisí na našej duševnej aktivite, keď je náš duch zdravý, telesné zdravie sa dostaví samo.“
Marilyn Diamont
                                                                                                                                    

Scroll to Top Skip to content