Vízia, poslanie a ciele

Vypočuť si časť stránky

Vízia

SME VYHĽADÁVANÉ ZARIADENIE KVÔLI ĽUDSKÉMU, ODBORNÉMU A INDIVIDUÁLNEMU PRÍSTUPU

Vízia, rozmenená na drobné, podľa cieľových skupín a poskytovaných sociálnych služieb:

 • Klienti, ktorí dovŕšili dôchodkový vek
  (Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov)
  Sme vyhľadávané zariadenie, kde sa nielen dobre býva,
  ale kde si navzájom rozumieme a rešpektujeme sa
 • Klienti v aktívne činnom veku
  (Špecializované zariadenie, Domov sociálnych služieb, Zariadenie podporovaného bývania)
  Sme vyhľadávané zariadenie, kde majú všetci šancu žiť naplno a uplatňovať sa podľa svojich schopností a možností
 • Klienti, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
  (Domov na polceste, Útulok)
  Sme vyhľadávané zariadenie, v ktorom je našim spoločným cieľom návrat k samostatnosti, sebestačnosti, nezávislosti a k viere vo vlastnú hodnotu
 • Klienti ambulantných a týždňových foriem
  (Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie)
  Sme vyhľadávané zariadenie, pretože vytvárame sieť pomoci a podpory pre každého prijímateľa, jeho rodinu a priateľov.

Poslanie

POSKYTOVAŤ SOCIÁLNE SLUŽBY DÔSTOJNE, PARTNERSKY, V ÚZKEJ SPOLUPRÁCI S PRIRODZENÝM PROSTREDÍM KLIENTA

Hodnotový rámec napĺňania nášho poslania a vízie tvorí:

 • úcta, rešpekt, dôstojnosť
 • citlivosť a empatia
 • čestnosť
 • dôvera
 • zodpovednosť
 • vzťahy partnerstva
 • tímovosť

Ciele

Obsah našej práce je vyjadrený a zhrnutý v základných strategických cieľoch, z ktorých vychádzame pri tvorbe ročných plánov poskytovania sociálnych služieb:

 1. udržiavať kvalitu života našich klientov a klientok, skvalitňovaním odborných, obslužných a ďalších činností
 2. vytvárať atmosféru partnerstva a úcty, citlivého, empatického prístupu, poskytovaním dôveryhodných a jednotných informácií všetkým našim klientom a klientkam, v im zrozumiteľnej forme a spolurozhodovaním o všetkých otázkach života PSS, o smerovaní poskytovaných sociálnych služieb v oboch miestach poskytovania
 3. chrániť ľudské práva a dôstojnosť, rešpektovať slobodnú vôľu, súkromie a právo všetkých klientov a klientok vyjadrovať svoje návrhy, priania, potreby
 4. poskytovať sociálne služby s potrebnou mieru podpory a pomoci podľa skutočných potrieb, individuálnym prístupom, s využitím vlastného potenciálu každého klienta a klientky, v jeho / jej bio-psycho-sociálno-spirituálnej jednote
 5. skvalitňovať prostredie poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na jeho humanizáciu a bezpečnosť
 6. skvalitňovať aktivity a spoluprácu v komunite a s rodinami našich klientov a klientok
 7. aktívne vyhľadávať a efektívne nakladať so zdrojmi zariadenia
 8. skvalitňovať pracovné, mzdové podmienky a sociálnu politiku voči zamestnancom, skvalitňovať prístup zamestnancov ku klientom a klientkam vytváraním podmienok na zvyšovanie odbornosti, citlivého prístupu, kvalitnej a profesionálnej komunikácie, vedením k aktívnemu a vedomému prístupu a vytváraním tímovej atmosféry a kolegiality
Scroll to Top Skip to content