Druhy poskytovaných sociálnych služieb

V ,,Môj domov“, Zariadení sociálnych služieb poskytujeme 6 druhov sociálnych služieb.

Vypočuť si časť stránky

Špecializované zariadenie

Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie. Podľa zápisu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb sa špecializujeme najmä na Alzheimerovu chorobu a demenciu rôzneho typu etiológie.

Do zariadenia môže byť prijatá aj osoba, ktorá má diagnostikovanú Parkinsonovu chorobu, pervazívnu vývinovú poruchu, sklerózu multiplex, schizofréniu, hluchoslepotu, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
Sociálna služba sa poskytuje pobytovou celoročnou alebo ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca osoba a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Sociálna služba sa poskytuje týždennou pobytovou alebo ambulantnou formou.

V špecializovanom zariadení a Domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť
3. ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na
1. úschovu cenných vecí.

Zariadenie pre seniorov

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,
b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
c) zabezpečuje
1.záujmová činnosť,
2.ošetrovateľská starostlivosť.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou celoročnou alebo ambulantnou formou.

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

Útulok

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať

a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
c) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou celoročnou formou.

Domov na pol ceste

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
V domove na polceste sa

a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
c) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou celoročnou formou.

Podpora
samostatného
bývania

Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. Sociálna služba sa poskytuje terénnou formou v domácnosti klienta.

Služby nad rámec

V našom zariadení poskytujeme obyvateľom aj služby nad rámec bežného poskytovania sociálnych služieb ako sú

Fyzioterapia

Muzikoterapia

služby psychológa

služby výživového asistenta

právne poradenstvo

Scroll to Top Skip to content