Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“

Vypočuť si časť stránky

O odkázanosti pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb (DSS), Špecializované zariadenie (ŠZ) a Zariadenie podporovaného bývania (ZPB), pre občana s trvalým pobytom v územnom obvode nitrianskeho kraja, rozhoduje Nitriansky samosprávny kraj. 

Žiadateľ podáva dve žiadosti

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení, v druhoch sociálnej služby DSS, ŠZ, ZPB podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sú prílohy Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a Určená osoba (Je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na socialnu službu).

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu občan vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, s prílohami: Právoplatné Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac, Vyhlásenie o majetku žiadateľa s overeným podpisom žiadateľa (je súčasťou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby), Súhlas so spracúvaním osobných údajov podáva žiadateľ osobne do nášho zariadenia, alebo pošle poštou na adresu „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany. Správne vyplnená a podpísaná žiadosť spolu s náležitými prílohami bude riadne zaregistrovaná.

BEZODKLADNÉ ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Nitriansky samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne.
V prípade podania žiadosti o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občana (s krátkou správou o stave žiadateľa – sociálny a zdravotný stav) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí bezodkladne posúdi celkovú sociálnu odkázanosť žiadateľa. Ak situácia žiadateľa zodpovedá § 8 ods. 6. zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, NSK občanovi zabezpečí poskytovanie sociálnej služby bezodkladne v zariadení sociálnych služieb zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorom je voľné miesto. Pri bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aj dodatočne. Súčasne so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si fyzická osoba podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, pokiaľ nie je posúdený.

Scroll to Top Skip to content