Projekty

Na základe vyhlásených výziev sa zapájame do projektovej činnosti. Vďaka tejto našej aktivity sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, od rôznych organizácií a Nadácií.

Projekt Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

V máji 2022 sme sa zapojili do výzvy Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os Sociálne začlenenie a Konkrétneho cieľa Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Trvanie projektu: máj 2022 – november 2023

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Fond: ESF – Európsky sociálny fond

Cieľom projektu je:

 • príprava prijímateľov sociálnych služieb na samostatný život v komunite
 • podpora samostatnosti a nezávislosti prijímateľov sociálnych služieb pri aktivitách denného života (nácvik zabezpečenie chodu domácnosti, nakupovanie, varenie, pranie, upratovanie, vybavovanie úradných záležitostí a iné)
 • podpora finančnej gramotnosti prijímateľov sociálnych služieb
 • rozvoj sociálnych zručností (podpora vôľových a komunikačných vlastností, asertívna komunikácia, schopnosť seba obhajoby,)
 • rozvoj mobility (schopnosť samostatne sa pohybovať v komunite, cestovať a presúvať sa)
 • aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb a podporované zamestnávanie
 • zriadenie terénnej formy sociálnych služby Podpora samostatného bývania
 • prechod prijímateľov celoročnej pobytovej formy sociálnej služby do komunity, a to s primeranou mierou podpory v rámci terénnej sociálnej služby Podpora samostatného bývania
 • vzdelávanie a supervízia zamestnancov o nových metódach sociálnej práce a terénnej sociálnej práci

 

Vypočuť si časť stránky

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

– dotácia na polohovateľné kreslá pre imobilných a čiastočne mobilných klientov

- dotácia na deväť-miestny osobný automobil so zabezpečením prevozu aj pre prijímateľov sociálnych služieb na invalidných vozíkom

- dotácia na závesný zdvíhací systém pre miesta poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice

- finančný príspevok na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

- finančný príspevok na „infekčný príplatok“ pre zamestnancov v období pandémie

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dotácia na mzdové finančné prostriedky vo vytvorených chránených dielňach a pracoviskách pre 5 pracovných miest dotácia na mzdové finančné prostriedky na zamestnávanie 9 zamestnancov

3. Nadácia EPH

Motodlaha - prístroj na cvičenie kolenného a bedrového kĺbu

4. HARTMANN-RICO, spol. s r. o. Bratislava

Prístroj na fyzioterapiu elektroliečbou

eu operacny program ludske zdroje

5.

Projekt Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

V máji 2022 sme sa zapojili do výzvy Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os Sociálne začlenenie a Konkrétneho cieľa Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Trvanie projektu: máj 2022 – november 2023

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Fond: ESF – Európsky sociálny fond

Cieľom projektu je:

 • príprava prijímateľov sociálnych služieb na samostatný život v komunite
 • podpora samostatnosti a nezávislosti prijímateľov sociálnych služieb pri aktivitách denného života (nácvik zabezpečenie chodu domácnosti, nakupovanie, varenie, pranie, upratovanie, vybavovanie úradných záležitostí a iné)
 • podpora finančnej gramotnosti prijímateľov sociálnych služieb
 • rozvoj sociálnych zručností (podpora vôľových a komunikačných vlastností, asertívna komunikácia, schopnosť seba obhajoby,)
 • rozvoj mobility (schopnosť samostatne sa pohybovať v komunite, cestovať a presúvať sa)
 • aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb a podporované zamestnávanie
 • zriadenie terénnej formy sociálnych služby Podpora samostatného bývania
 • prechod prijímateľov celoročnej pobytovej formy sociálnej služby do komunity, a to s primeranou mierou podpory v rámci terénnej sociálnej služby Podpora samostatného bývania
 • vzdelávanie a supervízia zamestnancov o nových metódach sociálnej práce a terénnej sociálnej práci

6. Grantový program "Henkel Seniorom"

- finančný príspevok na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

Investicie

Zriaďovateľom „Môj domov“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany je Nitriansky samosprávny kraj. Rozpočet schvaľuje Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Okrem dotácie na bežný rozpočet zabezpečuje aj investície prostredníctvom kapitálového rozpočtu.

– rekonštrukcia dvoch zastaralých výťahov
– inštalácia dieselagregátov na zrekonštruované výťahy
– rekonštrukcia balkónov
– kompletná rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky
– rekonštrukcia a zateplenie striech v oboch miestach poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice
– kompletná výmena opotrebovaných drevených okien za plastové v oboch miestach poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice


– výmena dverí na obytných jednotkách za protipožiarne uzávery v Prašiciach
– výmena vstupných dverí a dverí na chodbách ubytovacej aj prevádzkovej časti v Topoľčanoch
– inštalácia signalizačného systému pacient – sestra, v mieste poskytovania sociálnych služieb Topoľčany
– rekonštrukcia elektroinštalácie

Scroll to Top Skip to content