Opatrovateľská starostlivosť

Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť o obyvateľov, ktorá zohľadňuje jeho potreby, v rámci jeho diagnózy, s ohľadom na jeho individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu službu. Obyvateľom ponúkame bezpečné prostredie, aktívnu opateru, podporu udržania a znovu získania ich telesných, psychických a sociálnych kompetencií.

Vypočuť si časť stránky

Opatrovateľstvo definuje na Slovensku Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z.:
„Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách“.

Opatrovateľská starostlivosť v našom zariadení

Je zabezpečovaná opatrovateľkami a opatrovateľmi pod odborným dohľadom kvalifikovaných sestier
a praktických sestier,

Predstavuje pomoc chorým, zdravotne znevýhodneným a osobám po dovŕšení dôchodkového veku,

Jej cieľom je podporovať činnosti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu, prípadne k pokojnej smrti.

Opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb zabezpečuje činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu
a upevňovaniu základných hygienických návykov obyvateľov v zariadení sociálnych služieb.

Obsah opatrovateľskej starostlivosti:
– udržanie a nácvik základných sebaobslužných činností,
– hygienická starostlivosť – výmena inkontinenčných pomôcok, sprchovanie, kúpeľ na bytovej jednotke,
alebo v centrálnej kúpeľni pre imobilných obyvateľov,
– pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
– podávanie jedla, kŕmenie chorých a dodržiavanie pitného režimu- strava sa podáva na bytovej jednotke,
v malej jedálni na jednotlivých oddeleniach, vo veľkej jedálni,
– starostlivosť o osobné šatstvo, lôžko, kuchynky,
– polohovanie obyvateľov, prevencia preležanín,
– sprevádzanie obyvateľov na kultúrne, spoločenské akcie, sprevádzanie k lekárovi, sprievod na bohoslužbu,
– zabezpečovanie zdravotných prechádzok v areáli zariadenia,
– vedenie dokumentácie.

Opatrovateľ v úlohe kľúčového pracovníka
– kľúčový pracovník spolupracuje s obyvateľom, s príbuznými a získava informácie potrebné pre lepšiu spoluprácu,
– kľúčový pracovník sprevádza a podporuje obyvateľa tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele individuálneho plánovania,
– kľúčový pracovník predstavuje pre obyvateľa dôverníka, sprievodcu, pomocníka,
– kľúčový pracovník spoznáva obyvateľa podrobne, rovnako aj jeho životnú situáciu, a zároveň mu poskytuje pomoc a kontakt
s inými ľuďmi, ktorí by mohli byť preňho zdrojom prirodzenej, ale aj odbornej podpory.

Kľúčový pracovník je manažérom celého procesu individuálneho plánovania. Nástroj spolupráce je tímová činnosť a úlohou kľúčového pracovníka je, okrem iného, zabezpečovať práve aktívnu spoluprácu tímu, v procese individuálneho plánovania.
 
Opatrovateľ na obyvateľa pôsobí svojim pokojom, nestráca rozvahu ani v náročných situáciách. Je vždy láskavý a trpezlivý.
Vie sa ovládať. Vykonáva svoju prácu zodpovedne, čestne, dôstojne, s úctou, dôveryhodne a s rešpektom. Prístup k obyvateľom
je citlivý a empatický. Pracuje tímovo.
Scroll to Top Skip to content