Plán verejného obstarávania na rok 2021
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2021 - 31.3.2021
Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa hardware
a software“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka cukrárenských výrobkov“
Oznam: zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečenie stravovania pre klientov a zamestnancov v prevádzke Prašice“

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2021