1.udržiavať kvalitu života našich obyvateľov a obyvateliek, skvalitňovaním odborných, obslužných a ďalších činností

2.vytvárať  atmosféru partnerstva a úcty, citlivého, empatického prístupu, poskytovaním dôveryhodných a jednotných informácií všetkých našim obyvateľom a obyvateľkám, v im zrozumiteľnej forme a spolurozhodovaním o všetkých otázkach života PSS, o smerovaní poskytovaných sociálnych služieb v oboch miestach poskytovania

3.chrániť ľudské práva a dôstojnosť, rešpektovať slobodnú vôľu, súkromie a právo všetkých obyvateľov a obyvateliek vyjadrovať svoje návrhy, priania, potreby

4.poskytovať sociálne služby s potrebnou
mieru podpory a pomoci podľa skutočných potrieb, individuálnym prístupom, s využitím vlastného potenciálu každého obyvateľa a obyvateľky, v jeho / jej bio-psycho-sociálno-spirituálnej jednote

5.skvalitňovať prostredie poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na jeho humanizáciu a bezpečnosť

6.skvalitňovať aktivity a spoluprácu v komunite a s rodinami našich obyvateľov a obyvateliek

7.aktívne vyhľadávať a efektívne nakladať  so zdrojmi zariadenia

8.skvalitňovať pracovné, mzdové podmienky a
sociálnu politiku voči zamestnancom, skvalitňovať prístup zamestnancov k obyvateľom a obyvateľkám vytváraním podmienok na zvyšovanie odbornosti, citlivého prístupu, kvalitnej a profesionálnej komunikácie, vedením k aktívnemu a vedomému prístupu a vytváraním tímovej atmosféry a kolegiality


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Strategické ciele