Každému obyvateľovi poskytujeme primeranú  podporu  a pomoc  podľa  jeho  skutočných  potrieb s využitím vlastného potenciálu. V spolupráci s obyvateľmi hľadáme taký druh a mieru podpory, aby mohli viesť čo najsamostatnejší život a zvýšiť tak kvalitu svojho života. Podporujeme aktivity na udržiavanie a rozvoj sociálnych, pracovných zručností a tvorivosti na základe individuálneho prístupu k obyvateľom.

Sociálnou rehabilitáciou
vedieme obyvateľov k svojpomoci, k obnoveniu dôvery vo vlastné schopnosti, sociálnej komunikácii, pocitu spolupatričnosti. Zameriavame sa na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, s maximálnym využitím vlastných zdrojov a potenciálu.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby v rámci sociálnej rehabilitácie využívame aj formy:
    
sebeudržovacia terapia - podpora samostatnosti v bežných, denných činnostiach
     bazálna stimulácia - podnecovanie telesnej a zmyslovej zložky človeka
     muzikoterapia  - liečba hudbou
     práca s farbami - precvičovanie jemnej motoriky
     ergoterapia  - pracovná činnosť
     pohybová terapia - využívanie pohybu
     kognitívna rehabilitácia - tréning pamäte.


Pohybová rehabilitácia a fyzioterapia
sa prelína so všetkými oblasťami poskytovaných služieb, je súčasťou tak sociálnej rehabilitácie, ako aj ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj záujmovej činnosti. Sme hrdí, že môžeme našim obyvateľom  poskytovať odbornú zdravotnú rehabilitáciu priamo v zariadení prostredníctvom fyzioterapeutov.


Záujmová činnosť

Cieľom záujmovej činnosti je zmysluplné využívanie voľného času.
Vychádza zo záujmov a potrieb obyvateľov, realizuje sa formou rôznych voľno-časových, kultúrnych, spoločenských, športových, duchovných a
rekreačných aktivít.


Zameriavame sa na oblasti záujmovej činnosti podľa potrieb prijímateľov:
-domový parlament formou spolu správy zariadenia
-hudba a spev - muzikoterapeutické skupiny HaRmóniA (HRA), aktívna a pasívna                                  činnosť v rámci hudobnej záujmovej činnosti.
-spevácko-dramatický súbor DOMOVNÍČEK
-redakčná rada a vydávanie interného časopisu M
ôJ DOMOV
-vysielanie interného rozhlasového štúdia
-práca v tvorivej dielni PINOKIO
-výtvarná činnosť, činnosť šikovných rúk, DomAteliéR, organizovanie výstav ručných  prác
-uspokojovanie duchovných potrieb
-využívanie služieb chránených dielní, pracovísk. Podporujeme zamestnávanie obyvateľov v chránených pracoviskách:
    -Knižnica zariadenia
    -Posilňovňa „Pohybom ku zdraviu“
  -Krúžky varenia, pečenia, zavárania v „Uvar si sám“
-spoločenské hry a súťaže v spoločenských hrách
-literárna, poznávacia, vedomostná činnosť a kognitívna rehabilitácia
-pohybová, športová, relaxačná
-pracovná činnosť, skrášľujeme areál- okopávanie, hrabanie, zametanie, polievanie, vysýpanie košov, zbieranie odpadkov, v areáli máme k dispozícii políčko, kde si obyvatelia majú možnosť dopestovať zeleninu.
-preventívna a osvetová činnosť
-premietanie filmov, DVD a CD, kinematografia
-kultúrno-spoločenská, spoločenské stretnutia a posedenia z príležitosti životných jubileí a významných udalostí. V rámci udržiavania tradícií organizujeme zábavy pri príležitosti Fašiangov, Stavania a Váľania mája, Októbra, mesiaca úcty k starším, Katarínsku zábavu.
Tiež organizujeme akciu Dožinky, Varenie gulášu, kapustnice, Opekačku,  oslavu Mikuláša, spoločnú Štedrú večeru.
-realizujeme aktivity v rámci komunitnej spolupráce - Vystúpenia detí a študentov, seniorov z Denných centier pri príležitosti sviatkov ku Dňu žien, matiek, mesiaca úcty k starším, Vianoc
- výlety do prírody, kultúrne pamiatky - organizujeme v mesiacoch máj až september
-organizovanie a účasť na súťažiach (vedomostných, športových, hudobných, zábavných) a pod. Zúčastňujeme sa na akciách organizovaných aj inými Zariadeniami sociálnych služieb. Naše zariadenie organizuje s účasťou iných zariadení súťaž Biblická olympiáda, Šejker, Stolnotenisový turnaj
-adiktologická skupina - prevencia a vedenie k liečbe závislostí
-sebapoznávacia skupina s psychológom - uvedomovanie si vlastných pocitov, prežívania, ako riešiť ťažké situácie, ako komunikovať a učenie ako ovládať svoje pocity a emócie.

Obyvatelia
reprezentujú naše zariadenie a v neposlednom rade aj seba svoj talent na rôznych podujatiach - Výstava ručných prác, Spevácke vystúpenia.
Atraktívnym je pre prijímateľov sociálnych služieb aj
počítačový krúžok.
Novinkou je aktivita
Hodinka krásy, kde sa dámy skrášľujú a precvičujú tvárovú gymnastiku.

Obľúbené sú výlety, turistika a zber húb.
Obyvatelia oceňujú aj organizované zdravotné prechádzky spojené s nákupmi,  posedením v kaviarni, cukrárni.Škála ponúkaných aktivít je rôznorodá.„Všetko, vrátane zdravia, závisí na našej duševnej aktivite, keď je náš duch zdravý, telesné zdravie sa dostaví samo.“
                                                                                               Marilyn Diamont
                                                                                                                                    
„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


SOCIÁLNA STAROSTLIVOŤ