V rámci sociálnej rehabilitácie v našom zariadení sa zameriavame  na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, a to:

- rozvojom a nácvikom zručností
- aktivizovaním schopností
- posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o seba a svoje prostredie a pod.


Sociálna terapia je terapeutická metóda zameraná na sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu (sanáciu) pomerov v osobnom živote klienta.

Sociálnu rehabilitáciu aj sociálnu terapiu vykonávajú sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie, ktorí sú vnímaví a chápaví k akýmkoľvek problémom a potrebám klientov.


Druhy a obsah sociálnych terapií a sociálnej rehabilitácie:

1. ARTETERAPIA v spojení s ČINNOSTNOU TERAPIOU -zameriavame sa na využívanie umenia, hlavne výtvarného umenia a výtvarnej tvorby ako aj na ďalšie umelecké a tvorivé činnosti:

- kreslenie, maľovanie, modelovanie, vyfarbovanie
- vyšívanie, háčkovanie, pletenie a iné ručné práce
- výroba jednoduchých ozdôb, obrázkov a iných výtvorov
- práca s papierom a vystrihovačky
- práca s lepidlom
- práca s plastelínou, korálkami, strukovinami, cestovinami a pod.
- vyrábanie vatových tampónov...

Súčasťou je neodmysliteľná VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC.


2. BIBLIOTERAPIA - využívanie pôsobenia kníh, písaných textov a hovoreného slova

- čítanie príbehov a rozprávok, s vyjadrením sa k danej téme
- nácvik písmen, slov a čísel
- opisovanie slov a jednoduchých textov, skladanie písmen do slov
- lúštenie krížoviek, osemsmeroviek a pod.
- rozprávanie vtipov
- počúvanie hovoreného slova z CD
- rozprávanie rozprávok, príbehov, na základe vlastnej fantázie.

Súčasťou biblioterapie je KNIŽNICA a ČITÁREŇ, s možnosťou pripojenia sa na internet, sledovania TV, DVD a CD z akcií a života klientov zariadenia.


3. MUZIKOTERAPIA - využívanie uplatnenia hudby v záujme  ľudského zdravia.

- počúvanie piesní
- spievanie pre potešenie a dobrú náladu
- vyjadrovanie pocitov a emócií pri počúvaní hudby, hudobných nástrojov, žánrov a pod.


4. PRACOVNÁ TERAPIA A TVORIVÉ DIEĽNE - činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností klienta pri vykonávaní pracovných aktivít, pod odborným vedením. Účelom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

Najčastejšími formami pracovnej terapie sú:

- vykonávanie rôznorodých jednoduchých pracovných úkonov
- práca v zeleninových záhradkách
- hrabanie sena, starostlivosť o kvety
- polievanie porastov, kvetinových záhonov
- čistenie, zametanie a upratovanie nádvoria
- úprava areálu
- práce zamerané na estetizáciu blízkeho prostredia
- pletenie košíkov
- práca v knižnici  a čitárni (vydávanie a evidencia kníh a pod.).


5. KOGNITÍVNA REHABILITÁCIA - zameraná na:

- pamäťový a mozgový tréning
- rehabilitovanie všetkých foriem poznávacích funkcií - vnímanie, pamäť, myslenie a učenie a pod.
- cvičenie zmyslov, stimulácia dlhodobej pamäti.

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Sociálna rehabilitácia a terapia