Hodnoty, o ktoré sa opierame a z ktorých vychádzame sú zhrnuté v nasledovných princípoch a zásadách poskytovania sociálnych služieb:


1.princíp: individuálnosť verzus tímovosť - s dôrazom na VZŤAH ku klientovi a ku kolektívu

       -individuálny prístup ku klientovi
       -jednotná tímová spolupráca personálu, založená na kolegialite


2.princíp: celostnosť verzus špecifickosť - s dôrazom  na KONTEXT minulosti v prítomnosti

       -rešpektovanie špecifických potrieb klientov tu a teraz - v prítomnosti
       -v kontexte jeho životného príbehu, rodiny a komunity - minulosti klienta


3.princíp: profesionalita verzus blízkosť - schopnosť rešpektovať HRANICE vo vzťahoch medzi personálom a klientmi, s dôrazom na partnerský prístup, s dôstojnou

       -mierou blízkosti a
       -mierou odstupu

4.princíp: odkázanosť verzus samostatnosť - poskytujeme primeranú MIERU PODPORY v        -       -aktivitách denného života

       -staviame na schopnostiach a zdrojoch
       -rešpektujeme obmedzenia klienta

5.princíp: zodpovednosť voči klientom verzus zodpovednosť voči sebe - dodržiavame PRÁVA a POVINNOSTI
       -chránime práva klientov
       -nezištne a obetavo pristupujeme k povinnostiam, pri starostlivosti o vlastný sebarozvoj a                            psychohygienu


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Princípy