Poskytovať kvalitné sociálne služby, v oboch miestach poskytovania - TOPOĽČANY a PRAŠICE, v súlade so zákonom o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky Nitrianskeho samosprávneho kraja,

                                                       so zameraním

- na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,    
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

      -špecializované zariadenie
      -domov sociálnych služieb
      -zariadenie pre seniorov
      -zariadenie podporovaného bývania- sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú

      -útulok
      -domov na pol ceste„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Poslanie