Podmienky prijatia pre druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Zariadenie podporovaného bývania

O odkázanosti pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb (DSS), Špecializované zariadenie (ŠZ) a Zariadenie podporovaného bývania (ZPB), pre občana s trvalým pobytom v územnom obvode nitrianskeho kraja, rozhoduje Nitriansky samosprávny kraj.

Žiadateľ podáva dve žiadosti:

·Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu adresovaná Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

·Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby adresovaná „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, ktorý je poskytovateľom sociálnych služieb.

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

1.
Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení, v druhoch sociálnej služby DSS, ŠZ, ZPB  podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu


2. 
Súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sú prílohy
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a Určená osoba (Je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na socialnu službu).

3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s prílohami je adresovaná na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

1.
Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu občan vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

2. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, s prílohami: Právoplatné Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac, Vyhlásenie o majetku žiadateľa s overeným podpisom žiadateľa (Je súčasťou žiadosti o zabezpečenie poskytovania socialnej služby) ,
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podáva žiadateľ osobne do nášho zariadenia, alebo pošle poštou na adresu „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 956 11 Topoľčany. Správne vyplnená a podpísaná žiadosť spolu s náležitými prílohami bude riadne zaregistrovaná.

BEZODKLADNÉ ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Nitriansky samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne.
V prípade podania
žiadosti o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občana (s krátkou správou o stave žiadateľa - sociálny a zdravotný stav) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí bezodkladne posúdi celkovú sociálnu odkázanosť žiadateľa. Ak situácia žiadateľa zodpovedá § 8 ods. 6. zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, NSK občanovi zabezpečí poskytovanie sociálnej služby bezodkladne v zariadení sociálnych služieb zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorom je voľné miesto. Pri bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aj  dodatočne. Súčasne so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej si fyzická osoba podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, pokiaľ nie je posúdený. 
Podmienky prijatia pre druh sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

O odkázanosti pre druh sociálnej služby Zariadenie pre seniorov (ZPS) rozhoduje mestský alebo obecný úrad.

Žiadateľ podáva dve žiadosti:
·Žiadosť o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú poskytne príslušný mestský/obecný úrad podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
·Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby adresovaná „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, ktorý je poskytovateľom sociálnych služieb.

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:
1.
Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

2. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, s prílohami: Právoplatné Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac, Vyhlásenie o majetku žiadateľa s overeným podpisom žiadateľa, Súhlas so spracúvaním osobných údajov podáva žiadateľ osobne do nášho zariadenia, alebo pošle poštou na adresu „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 956 11 Topoľčany. Správne vyplnená a podpísaná žiadosť spolu s náležitými prílohami bude riadne zaregistrovaná.Podmienky prijatia pre druh sociálnej služby:

Útulok
Domov na pol ceste


O poskytovaní sociálnej služby pre druh sociálnej služby Útulok a Domov na pol ceste rozhoduje „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany.


1.
Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je povinný vyplniť tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
2.
Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, s prílohami: potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac, Vyhlásenie o majetku žiadateľa s overeným podpisom žiadateľa, Súhlas so spracúvaním osobných údajov podáva žiadateľ osobne do nášho zariadenia, alebo pošle poštou na adresu „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 956 11 Topoľčany. Správne vyplnená a podpísaná žiadosť spolu s náležitými prílohami bude riadne zaregistrovaná.


Samoplatiteľ - pre všetky druhy poskytovaných sociálnych služieb

O poskytovaní sociálnej služby v ktoromkoľvek druhu poskytovaných sociálnych služieb formou samoplatiteľstva (bez finančnej podpory z verejných prostriedkov) rozhoduje „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany.

1.
Občan môže mať záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení „MÔJ DOMOV“ ako samoplatca. Táto sociálna služba sa poskytuje podľa § 51a) Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Občan si nemusí podávať Žiadosť o odkázanosti na sociálnu službu na Nitriansky samosprávny kraj ani na Mestský alebo Obecný úrad. Avšak za poskytovanie sociálnej služby bude platiť plnú úhradu, najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

2. Žiadateľ podáva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
v  našom Zariadení sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany, na základe čoho môže byť prijatý ako „samoplatiteľ“, spolu s prílohou Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb
„MÔJ DOMOV“