Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Zariadenie podporovaného bývania

O odkázanosti na sociálne služby Domov sociálnych služieb (DSS), Špecializované zariadenie (ŠZ) a Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) rozhoduje Nitriansky samosprávny kraj.

Žiadateľ podáva dve žiadosti:
· žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Nitriansky samosprávny kraj - o odkázanosti rozhoduje Vyšší územný celok - samosprávny kraj
· žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany, ktorý je poskytovateľom sociálnych služieb.

Postup pri podávaní žiadosti

1.
Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení „MÔJ DOMOV“, v druhoch sociálnej služby DSS, ŠZ, ZPB  podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


2. 
K žiadosti o posúdenie odkázanosti sa prikladá vyplnené tlačivo Lekársky nález a Kmeňové dáta dodávateľa vyplnené a potvrdené príslušným lekárom.

3. V prípade, že žiadateľ z určitých dôvodov, napr. zdravotných, nie je spôsobilý podpisovať príslušné tlačivá, môže na tieto úkony písomne určiť inú osobu na tlačive Určená osoba - ktoré je súčasťou Žiadosti o posúdenie v bode 1.

4.  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s Lekárskym nálezom, sa podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu  a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

6. V prípade, že občan je odkázaný na jeden z uvedených druhov služieb, po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

7. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatné rozhodnutie a potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac so vstupnými lekárskymi vyšetreniami (RTG pľúc, BWR - odber krvi, bacilonosičstvo, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia) prinesie žiadateľ do nášho Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany, na základe čoho môže byť prijatý do DSS, ŠZ, alebo  ZPB.


Zariadenie pre seniorov

O odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS) rozhoduje mestský alebo obecný úrad.

Žiadateľ podáva dve žiadosti:
·  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný mestský/obecný úrad podľa miesta trvalého bydliska
· žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany, ktorý je poskytovateľom sociálnych služieb.

Postup pri podávaní žiadosti

1.Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení „MÔJ DOMOV“, v druhu sociálnej služby Zariadenie pre seniorov, podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vyplnené tlačivo Lekársky nález  na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

2.Mestský alebo obecný úrad vydá žiadateľovi Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

3.V prípade, že občan je odkázaný  na uvedený druh sociálnej služby, po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

4.Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac spolu so vstupnými lekárskymi vyšetreniami (RTG pľúc, BWR - odber krvi, bacilonosičstvo, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia) prinesie žiadateľ do nášho Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany, na základe čoho môže byť prijatý do Zariadenia pre seniorov.


Útulok
Domov na pol ceste


O poskytovaní sociálnej služby v Útulku a Domove na pol ceste rozhoduje „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany.


1.Podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom Zariadení sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany v druhoch sociálnych služieb Útulok alebo Domov na pol ceste podáva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo v našom zariadení.

2.K žiadosti o posúdenie odkázanosti sa prikladá vyplnené tlačivo Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, vyplnené a potvrdené príslušným lekárom  a potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac.

3.Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, spolu s Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa a Potvrdenie o príjme sa podáva priamo v našom Zariadení sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany.Samoplatiteľ - pre všetky druhy poskytovaných sociálnych služieb

O poskytovaní sociálnej služby v ktoromkoľvek druhu poskytovaných sociálnych služieb formou samoplatiteľstva rozhoduje „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany.

1.
Občan môže mať záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení „MÔJ DOMOV“ ako samoplatca. Táto sociálna služba sa poskytuje podľa § 51a) Zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Občan si nemusí podávať Žiadosť o odkázanosti na sociálnu službu na Nitriansky samosprávny kraj ani na Mestský alebo Obecný úrad. Avšak za poskytovanie sociálnej služby bude platiť plnú úhradu, najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

2.Žiadateľ podáva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v  našom Zariadení sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany, na základe čoho môže byť prijatý ako „samoplatiteľ“.

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb
„MÔJ DOMOV“