Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované zdravotné sestry a zdravotnícki asistenti zariadenia v spolupráci s lekármi a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS:

Lekári prichádzajú do nášho zariadenia vo vyhradených ambulantných dňoch:
- pravidelne, v určených ambulantných dňoch, vo vyhradenej ambulantnej miestnosti
- nepravidelne, podľa potreby
- pravidelne navštevujú klientov na izbách, pri lôžku, prednostne klientov imobilných, čiastočne mobilných a
lebo inak na to odkázaných

Obsah ošetrovateľskej starostlivosti:

Základná ošetrovateľská starostlivosť - hygienické úkony, polohovanie, rehabilitácia,  preväzy rán, podávanie liekov, inzulínu a iných liečiv podľa indikácie lekára, zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok, meranie fyziologických funkcií a sledovanie celkového zdravotného  a psychického stavu klientov.

Odborná ošetrovateľská starostlivosť - je poskytovaná  zmluvnou ADOS, alebo je zabezpečený prevoz klienta do zdravotníckeho zariadenia

Oddelenia:

1. oddelenie pre klientov domova sociálnych služieb
2. oddelenie pre klientov špecializovaného zariadenia pre demencie rôzneho typu etiológie
3. oddelenie pre klientov - seniorov

Samostatnú časť tvorí
oddelenie rehabilitácie. Súčasťou rehabilitácie je malá telocvičňa s posilňovňou.

Nákup liekov, zdravotníckych a inkontinenčných pomôcok pre klientov
je pravidelne, denne zabezpečované prostredníctvom zmluvnej lekárne priamo na izby klientov.
„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Ošetrovateľská starostlivosť