Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť o obyvateľov, ktorá zohľadňuje jeho potreby, v rámci jeho diagnózy, s ohľadom na jeho individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu službu. Obyvateľom ponúkame bezpečné prostredie, aktívnu opateru, podporu udržania a znovu získania ich telesných, psychických a sociálnych kompetencií.

Opatrovateľstvo definuje na Slovensku Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z.:
„Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách“.

Opatrovateľská starostlivosť  v našom zariadení
- je zabezpečovaná opatrovateľkami a opatrovateľmi pod odborným dohľadom kvalifikovaných sestier
  a  praktických sestier,
- predstavuje pomoc chorým, zdravotne znevýhodneným a osobám po dovŕšení dôchodkového veku,
- jej cieľom je podporovať činnosti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu, prípadne k pokojnej smrti.

Opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb zabezpečuje činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu
a upevňovaniu základných hygienických návykov obyvateľov v zariadení sociálnych služieb.

Obsah opatrovateľskej starostlivosti:
- udržanie a nácvik základných sebaobslužných činností,
- hygienická starostlivosť - výmena inkontinenčných pomôcok, sprchovanie, kúpeľ na bytovej jednotke,
  alebo v centrálnej kúpeľni pre imobilných obyvateľov,
- pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
- podávanie jedla, kŕmenie chorých a dodržiavanie pitného režimu- strava sa podáva na bytovej jednotke,
  v   malej jedálni na jednotlivých oddeleniach, vo veľkej jedálni,
- starostlivosť o osobné šatstvo,  lôžko,  kuchynky,
- polohovanie obyvateľov, prevencia preležanín,
- sprevádzanie obyvateľov na kultúrne, spoločenské akcie, sprevádzanie k lekárovi, sprievod na bohoslužbu,
- zabezpečovanie zdravotných prechádzok v areáli zariadenia,
- vedenie dokumentácie.

Opatrovateľ v úlohe kľúčového pracovníka
- kľúčový pracovník spolupracuje s obyvateľom, s príbuznými a získava informácie potrebné pre lepšiu spoluprácu,
- kľúčový pracovník sprevádza a podporuje obyvateľa tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele individuálneho plánovania,  
- kľúčový pracovník predstavuje pre obyvateľa dôverníka, sprievodcu, pomocníka,
- kľúčový pracovník spoznáva obyvateľa podrobne, rovnako aj jeho životnú situáciu, a zároveň mu poskytuje pomoc a kontakt
  s inými ľuďmi, ktorí by mohli byť preňho zdrojom prirodzenej, ale aj odbornej podpory.

Kľúčový pracovník je manažérom celého procesu individuálneho plánovania. Nástroj spolupráce je tímová činnosť a úlohou  kľúčového pracovníka je, okrem iného, zabezpečovať práve aktívnu spoluprácu tímu, v procese individuálneho plánovania.Opatrovateľ na obyvateľa pôsobí svojim pokojom, nestráca rozvahu ani v náročných situáciách. Je vždy láskavý a trpezlivý.
Vie sa ovládať. Vykonáva svoju prácu zodpovedne, čestne, dôstojne, s úctou, dôveryhodne a s rešpektom. Prístup k obyvateľom
je citlivý a empatický. Pracuje tímovo.


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Opatrovateľská starostlivosť