Sociálne služby poskytujeme formou:

- pobytovou
- ambulantnou
„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Druhy poskytovaných  služieb
DRUHY SLUŽIEB

Zariadenie pre seniorov (ZpS)
Domov sociálnych služieb (DSS)
Špecializované zariadenia (ŠZ)
Útulok pre bezdomovcov (Útulok)
Domov na pol ceste (DpC)
Zariadenie podporovaného bývania

Útulok

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:

a) poskytuje:  1. ubytovanie na určitý čas,
                       2. sociálne poradenstvo,


b) utvárajú podmienky na:  1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
                                         2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
                                         3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
                                         4. záujmovú činnosť.

  
Domov na pol ceste

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu alebo po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby.
V domove na pol ceste sa


a) poskytuje:  1. ubytovanie na určitý čas,
                       2. sociálne poradenstvo,                      
                       3. pomoc pri uplat
ňovaní práv a právom chránených záujmov,
                       4. pracovná terapia,

b) utvárajú podmienky na: 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
                                            2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
                                            3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
                                            4. záujmovú činnosť.

Sociálne poradenstvo -  klientom poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Pracovná činnosť:
-jednoduché pracovné úkony pri zveľaďovaní interiéru a exteriéru zariadenia
-práca v zeleninových záhradkách
-úprava areálu zariadenia - vysádzanie, okopávanie, zalievanie kvetov a porastov, úprava a čistenie chodníkov
-starostlivosť o kvety
-hrabanie sena
-práce zamerané na estetizáciu blízkeho prírodného prostredia

Plán činnosti:
Plán činnosti je zameraný na aktivizačné prístupy, terapeutické prístupy a na podporu sociálnych vzťahov.

Klientom poskytujeme:
-základné sociálne poradenstvo
-individuálna sociálna práca
-prípadová sociálna práca
-pomoc pri uplat
ňovaní práva a právom chránených záujmov
-pracovná terapia
-sociálna rehabilitácia

Klientom utvárame podmienky na:

-preventívnu a osvetovú činnosť
-voľnočasové záujmové činnosti ako - hranie spoločenských hier, literárna záujmová činnosť, výtvarná záujmová    činnosť, hudobná záujmová činnosť, pohybová záujmová činnosť, knižnica a čítanie kníh, aktivity športového charakteru, uspokojovanie duchovných potrieb, premietanie DVD
-kultúrno-spoločenskú činnosť
-športovú činnosť
-pracovnú činnosť
-prácu s časopisom „MÔJ DOMOV“
-výlety.